Оферта шарты
Жария оферта
Театр-ойын-сауық, концерттік және спорттық іс-шараларға билеттерді сату және брондау бойынша қызметтер көрсетуге арналған шарт.
"Kazticket.kz" ЖШС компаниясы бұдан әрі мәтін бойынша Орындаушы: https://kazticket.kz, сайты арқылы, жеке және заңды тұлғалар ретінде барлық тілек білдірушілерге бұдан әрі мәтін бойынша Тапсырыс беруші төмендегілер туралы шарт жасасуға арналған жария оферта болып саналатын театр-ойын-сауық, концерттік және спорттық іс-шараларға билеттерді өткізу және брондау жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған осы Шартты жариялайды.
Терминдер мен анықтамалар:
Оферта - осы құжат "Жария оферта" шартта көрсетілген талаптармен Шарт жасасу туралы белгісіз тұлғалар тобына ұсыныс;
Акцепт-билеттерге тапсырыс беру және төлеу арқылы шарт талаптарын қабылдау;
Қызмет - нәтижелері материалдық көрінісі жоқ Тапсырыс берушінің қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған қызмет;
Іс-шара - концерт, спектакль, сондай-ақ кез келген өзге де театр-ойын-сауық және спорттық іс-шаралар;
Ұйымдастырушы - орындар квотасын және басқа да қажетті ақпаратты беретін, сондай-ақ Орындаушының сайтында көрсетілген нақты Іс-шараны ұйымдастырушы болып табылатын және Тапсырыс берушінің алдында оны өткізу сапасына жауапты жеке немесе заңды тұлға.
Тапсырыс - бірыңғай сәйкестендіру нөмірімен біріктірілген бір жеке немесе заңды тұлғадан ресімделген бір Іс-шараға бір немесе бірнеше билет;
Билет - ұсынушының белгілі бір Іс-шараға қатысу құқығын куәландыратын және Іс-шара туралы барлық қажетті ақпаратты, іс-шараның атауы, өткізілетін күні мен уақыты, бөлінген орын және билет бағасын қамтитын құжат;
Бронь - Тапсырыс берушінің төлемді күту режиміндегі қалыптасқан тапсырысы;
Броньның қолданылу кезеңі-Тапсырысты рәсімдеу күні мен келесі күнді қамтитын уақыт кезеңі. Белгілі бір Тапсырысқа енгізілген билеттерді Тапсырыс берушіден басқа адамдар оған Бронь қолданудың барлық Кезеңінде пайдалана алмайды;
Жою - Орындаушының сайтындағы online броньдау жүйесінде оларды еркін сатуға ауыстыра отырып, тапсырысты жою. Егер Тапсырыс төленбесе, ол автоматты түрде жойылады.
Сервистік алым - Тапсырыс берушіден\Клиенттен қосымша алынатын ақшалай қаражат тапсырысты броньдау/ресімдеу, билетті жіберу және ақшаны қайтаруды өңдеу бойынша көрсетілген сервис үшін Орындаушының сыйақысы болып саналады. Сатып алушының бастамасы бойынша қайтарылған жағдайда да, іс-шараның күші жойылған, алмастырылған немесе басқа күнге ауыстырылған жағдайда да билеттерді қайтару не айырбастау кезіндегі сервистік алым сомасы қайтаруға жатпайды.
Сайт - интернет желісіндегі сайт, мына мекен-жай бойынша орналастырылған: https://kazticket.kz
1. Жалпы ережелер
1.1. Осы жария Оферта театр-ойын-сауық, концерттік және спорттық іс-шараларға билеттерді сату және брондау жөніндегі қызметтер көрсетуге арналған Шарт, бұдан әрі мәтін бойынша - Қызметтер көрсетуге арналған осы шарт, билеттерді сату кезеңінде Сайт арқылы жүзеге асырылатын Іс-шараға өткізу шарттары мен тәртібін және осыған байланысты Орындаушы мен Тапсырыс берушіде туындайтын міндеттемелерді регламенттейді.
1.2. Тапсырыс берушіге билеттерді сату және брондау тек Осы қызмет көрсету шартының талаптарында және оның толық және сөзсіз акцепті болған жағдайда ғана жүргізіледі. Ішінара акцептке, сол сияқты өзге шарттарда акцептке жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Орындаушыдан қызметтерге тапсырыс беруі Осы қызмет көрсету шартының талаптарын сөзсіз қабылдау болып саналады және олардың арасында нақты іс-әрекеттер жасау арқылы қызметтер көрсету шартын жасасқаны туралы куәландырады.
2. Шарттың мәні
2.1. Тапсырыс берушіге Іс-шараларға билеттерді сату және брондау жөніндегі қызметтерді Осы қызмет көрсету шартында көзделген тәртіппен және шарттарда және Орындаушының қолданыстағы тарифтеріне сәйкес ұсыну.
2.2. Осы Шарт бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасына жауапты қызметтерді Тапсырыс берушінің алдында Орындаушы көтереді.
3. Шарт жасасу тәртібі мен шарттары.
3.1.Тапсырыс беруші Осы қызмет көрсетуге арналған шартта белгіленген акцепт бойынша іс-әрекеттер жасағанға дейін ол шарттың талаптарымен танысқанын растайды және келіседі. Тапсырыс беруші Осы қызмет көрсетуге арналған шарттың ережелері оған толық түсінікті екендігін растайды және келіседі.
3.2.Тапсырыс берушінің Осы қызмет көрсету шартының талаптарын толық және сөзсіз қабылдауы Тапсырыс берушінің мынадай әрекеттерді жасауы деп танылады:
1. билетті сатып алу мақсатында Тапсырыс берушінің Сайтқа жүгінуі;
2. тапсырыс берушіні өзі туралы деректерді ұсына отырып, Сайтта тіркеу: Т. А. Ә., абоненттік нөмірдің нөмірі және электрондық пошта мекенжайы;
3. тапсырыс берушіге жүгінген кезде қолда бар Іс шара мен билетті таңдау ұйымдастырушының жас шектелімімен танысу;
4. тапсырысты Орындаушының Сайты арқылы жүзеге асыру, Іс-шараға билетті төлеу және алу.
3.3. 3.2-тармақта көрсетілген барлық әрекеттерді орындау, қызмет көрсетуге арналған осы Шартты Орындаушының қандай да бір алып қоюсыз немесе шектеусіз қызмет көрсетуге арналған осы Шарттың барлық талаптарын толық және сөзсіз қабылдауын білдіреді және жазбаша шарт жасасуға тең.
4. Орындаушының міндеттері мен құқықтары.
4.1. Орындаушы міндеттеледі:
4.1.1. Орындаушы Орындаушының сайты арқылы немесе өзге де тәсілмен Тапсырыс берушіден келіп түскен өтінімдер бойынша Іс-шараларға тапсырыстарды билеттерді өткізу және брондау, рәсімдеу, келесі қызмет түрлерін орындау бойынша өзіне міндеттеме қабылдайды.
4.1.2. Тапсырыс берушіге Іс-шараларға билеттерді сату және брондау мәселелері бойынша телефон арқылы, сондай-ақ электрондық пошта арқылы кеңес беру. Консультациялар көлемі қызмет көрсетуге байланысты нақты мәселелермен шектеледі.
4.1.3. Тапсырыс берушіге Осы қызмет көрсетуге арналған Шарттың барлық талаптарына жауап беретін тиісті түрде және сапада қызмет көрсету.
4.1.4. Тапсырыс берушіге Іс-шаралар мәселелері бойынша толық, шынайы және толық ақпарат беру.
4.1.5. Осы Шартты орындау шеңберінде Тараптар алған барлық мәліметтер құпия болып табылады және үшінші тұлғаларға жария етілмейді.
4.2. Орындаушының құқығы бар:
4.2.1. Тапсырыс берушіден Осы қызмет көрсету шартының сақталуын және орындалуын талап ету;
4.2.2. Тапсырыс берушіге бұл туралы себебін түсіндірмей хабарлай отырып, Осы қызмет көрсету шартын жасасудан бас тартуға құқығы бар;
4.2.3. Осы қызмет көрсету шартын Орындаушының: https://kazticket.kz веб-сайтына орналастыра отырып, біржақты тәртіппен өзгерту:олардың әрекеті басталғанға дейін кемінде 7 (жеті) күн бұрын;
4.2.4. Егер Тапсырыс беруші билетті төлемесе, ресімделген тапсырысты, броньды жою.
5. Тапсырыс берушінің міндеттері мен құқықтары.
5.1. Тапсырыс берушінің міндеттері:
5.1.2. Осы Шарт жасалған сәтке дейін Шарттың Жария офертасының театр-ойын-сауық, концерттік және спорттық іс-шараларға билеттерді өткізу және брондау бойынша қызметтер көрсету мазмұнымен және https://park.kz/ сайтында орналастырылған шарттармен, нұсқаулықтармен танысу:;
5.1.3. Орындаушының қызметтеріне уақтылы және толық көлемде ақы төлеу;
5.2. Тапсырыс берушінің құқықтары:
5.2.1. Осы шартты жасасу еркіндігіне және шарт бойынша Орындаушыны таңдау құқығына үшінші тұлғаларда қызметтер көрсету;
5.2.2. Қызмет көрсету фактісін растайтын құжатты алу.
5.2.3. Көрсетілетін қызмет туралы толық және шынайы ақпарат алу.
5.2.4. Требовать надлежащего исполнения настоящего договора Исполнителем.
6. Ақшаны қайтару тәртібі мен шарттары
6.1. Клиент сатып алған билетті концерттерге және басқа да ойын-сауық, спорттық, гастрольдік, туристік іс-шараларға қайтару. Сатып алушы бұрын сатып алынған билетті қайтаруды сұраған кезде, Егер іс-шара басталғанға дейін 72 (жетпіс екі) сағаттан аз уақыт қалса, оператор Сатып алушыдан бас тартуға құқылы. Егер іс-шараны ұйымдастырушылар басқа ережелер қолданбаса.
6.1.1. іс-шаралардың кез келген санатына сатып алынған билетті қайтарған кезде ұсталатын сервистік алым билеттің номиналды құнының 5,5% - ын(2,5% - қызмет ақысы, 3% - банк эквайрингі) немесе ұстап қалу сомасы 250 теңгеден кем болған жағдайда 250 теңгені құрайды.
6.1.2. Іс-шаралардың кез келген санатына сатып алынған билетті клиенттің банк картасына қайтарған кезде ақша қаражатын қайтару 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Егер концерттік іс-шараға сервистік алым қолданылатын болса, онда билетті қайтару кезінде сервистік алым сомасы ұсталады.

6.2. Ұйымдастырушының бастамасы бойынша Іс-шараның күші жойылған, алмастырылған немесе ауыстырылған кезде ақшаны қайтару https://kazticket.kz/ тапсырысында тіркелген Тапсырыс берушінің жазбаша өтініші негізінде жеке басын куәландыратын құжатты және билетті ұсыну бойынша Орындаушыға жүзеге асырылады. Мұндай өтінішті қарау мерзімі өтінішті алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні болып саналады.
6.3. Іс-шараны ауыстырған кезде Тапсырыс беруші ақша, егер ол бұрын Ұйымдастырушыға аударылмаған жағдайда ғана қайтарылуға жататынын қабылдайды және келіседі, қайтару Билеттің номиналды құнының 10% шегере отырып жүзеге асырылады, егер сервистік алым қолданылған болса, қайтарылмайды. Жеткізу құны да қайтарылмайды. Егер Тапсырыс беруші ұйымдастырушыға ақша аударса, Тапсырыс берушіге ақшалай қаражатты қайтару бойынша жауапкершілік іс-шараны Ұйымдастырушыға өтеді, бұл ретте ұйымдастырушы алдағы Іс-шараны дайындау бойынша барлық шығыстар төленген болса, Тапсырыс берушіге ақшаны қайтармауға құқылы, бұл ретте ол Іс-шараны кейінге қалдырылған мерзімге өткізуге кепілдік береді, бұрын сатып алынған билеттер жарамды болып табылады.
6.4. Билеттің номиналдық құнының 30% шегеріле отырып, ішінара қайтару келесі жағдайларда жүзеге асырылады:
6.4.1. іс-шараның басталуына бір сағат қалғанда;
6.5. Билеттер қайтаруға жатпайды:
6.5.1. Кейін өткізу мерзімдері валидациялар билет;
6.5.2. Бір билеттен екі немесе одан да көп билет сатып алған жағдайда ішінара қайтару IP мекенжайлар (есептік жазба);
6.5.3. Сессия/іс-шара басталғаннан кейін;
6.5.4. Егер қайтару Іс-шара ережелерінде көзделмесе;
6.5.5. Билетті басқа билетке айырбастау;
7. Жауапкершілікті шектеу
7.1. Орындаушы 5.1.4-тармаққа сәйкес ASHYQ бағдарламасы бойынша көрсетілген күндері оның мәртебесінің сәйкес келмеуіне байланысты іс-шараға кіруден бас тартқаны, Іс-шараның күшін жойғаны, ауыстырғаны немесе ауыстырғаны үшін, сол сияқты Орындаушы міндетті тұлға болып табылмауына байланысты қызмет көрсету Шартын орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған кез келген жағдайда Тапсырыс берушінің алдында жауапты болмайды, ол соңғы Билетті сатып алуға байланысты Ұйымдастырушы мен Тапсырыс беруші арасында жасалған осындай мәміле бойынша тарапқа тең болады.
7.2. Орындаушы Іс-шараларды Ұйымдастырушының және (немесе) оның атынан және оның тапсырмасы бойынша не өз атынан әрекет ететін өзге де адамдардың іс-әрекеттері, сондай-ақ іс-шараны өткізу және оның мазмұны фактісі үшін жауапты болмайды.
7.3. Тапсырыс беруші Орындаушының Іс-шараның сапасына, сол сияқты өзге де тұтынушылық және өзге де қасиеттеріне (сапаларына) жауаптылығын растайды және келіседі, өйткені Іс-шараны өткізуге байланысты қызметтер көрсету Шарты бойынша тарап болып саналмайды.
7.4. Орындаушы Тапсырыс берушінің Билетті ресімдеу және алу, Іс-шараға қатысу, сондай-ақ осы Шарт шеңберінде қызметтерді алу және пайдалану тәртібі туралы ақпаратты қате түсінуі немесе түсінбеуі нәтижесінде келтірілген кез келген залалдар мен моральдық зиян үшін жауапты болмайды.
8. ФОРС – МАЖОР
8.1. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына, атап айтқанда, ереуілдер, су тасқыны, жер сілкінісі, дауыл, індет (пандемия), өзге де дүлей зілзалалар мен әскери іс-қимылдар (жергілікті және халықаралық ауқымдағы), Іс-шараға қатысатын әртістердің аурулары және (немесе) әлсізденулері, сол сияқты техногендік және антропогендік апаттар, мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының актілері жатады, осы Офертаның талаптарында жасалған шарттардың тиісінше орындалуын пропорционалды емес шығындарсыз қиындататын Орындаушы контрагенттерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігі) тең.
9. Төлем жасау тәртібі
9.1. Билет толық төленгенге дейін Тапсырыс берушіге берілмейді.
9.2. Тапсырыс беруші Билетті төлеуді мынадай тәсілдермен жүзеге асыруға құқылы:
1. Рұқсат етілген халықаралық төлем жүйелерінің банктік (кредиттік немесе дебеттік) картасы арқылы қолма-қол ақшасыз тәсілмен;
2.Орындаушының кассасына қолма-қол ақша енгізу арқылы.
9.3. Тапсырысты ресімдеген сәттен бастап 30 (отыз) минут ішінде броньдалған билеттерден бас тартылған немесе төленбеген жағдайда, 9.2-тармаққа сәйкес, бұл мұндай тапсырыстың күшін жоюға және билетті сатуға қоюға әкеледі.
9.4. Билет Тапсырыс берушіге Тапсырыс беруші осы Билетті төлеу туралы қызмет көрсету Шартының талаптарын сақтаған жағдайда ғана жіберіледі.
10. Қорытынды ережелер
10.1. Басқасы Осы Шартпен өзгеше белгіленбегендіктен, Тараптардың қарым-қатынасына Сайтта жарияланған өзге де ережелер де қолданылады. Көрсетілген ережелерді қолдану міндетті. Тапсырыс берушінің осы Шарттың талаптарымен келісуі және Тапсырыс берушінің 3.1-тармақта көрсетілген Шарттарды жасасуы оның осындай ережелерді қолдануға толық және ақпараттандырылған келісімін білдіреді.
10.2. Осы Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер және (немесе) толықтырулар Сайтта орналастырылуға жатады және осындай өзгерістер және (немесе) толықтырулар Сайтта орналастырылған кезден бастап күшіне енеді.
Қызмет көрсету шарттары (оферта)
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 385-бабының 1-тармағына сәйкес оферта, егер ол жеткілікті түрде нақты болса және ұсыныс жасаған адамның оны қабылдаған (акцепт) жағдайда өзін байланысты деп санауға ниетін білдірсе, бір немесе бірнеше нақты тұлғаға жасалған шарт жасасу туралы ұсыныс деп танылады. Егер онда шарттың елеулі талаптары немесе оларды айқындау тәртібі көрсетілсе, ұсыныс жеткілікті айқындалған болып саналады.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395 - бабының 4-тармағына сәйкес, егер ұсыныста өзгеше тікелей көрсетілмесе, адамдардың белгісіз тобына бағытталған жарнама және өзге де ұсыныстар оферта жасауға шақыру ретінде қаралады.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабы 5-тармағының негізінде ұсыныс жасайтын адамның ұсыныста көрсетілген шарттарда жауап беретін кез келген адаммен шарт жасасуға еркі көрінетін ұсыныс шартының барлық елеулі талаптары қамтылған оферта (жария оферта) деп танылады.
Осы Шарттың мәтіні Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 385 бабының 1 тармағына сәйкес жария оферта болып табылады.
ТОО «KAZTICKET.KZ»
Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ,
Рахымжан Қошқарбаев даңғылы, 27 ғимарат
"ForteBank" АҚ-дағы № KZ3096503F0010868398 есеп айырысу шоты
БИК IRTYKZKA
БИН 220140006265
© 2024 Kazticket.kz